فیتو واژکس

13

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

شیـاف واژینال.


خاصیت درمانی و مورد مصرف:

این فرآورده دارای خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی بوده و جهت درمان عفونت های واژینال با منشاء قارچی از جمله واژینیت کاندیدایی (ناشی از کاندیدا آلبیکنس) و سایر واژینیتهای میکروبی به کار میرود.


چگونگی مصرف :

شبی یک عدد به صورت واژینال استفاده شود. دوره درمان 7 روز می باشد.