کپسول اسلیم فول

کپسول اسلیم فول

8

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

کپسول 60 عددی


خاصیت درمانی مورد نظر:

پائین آورنده وزن بدن


نحوه و مقدار مصرف :

دو کپسول سه بار در روز همراه با غذا (روزانه 6 کپسول).